Mia Stolt legitimerad psykoterapeut, KBT i Stockholm

Individuell psykoterapi

Kognitiv och beteendeterapi KBT kan hjälpa dig att utveckla dig själv i positiv riktning, oavsett var i livet du befinner dig och passar personer oavsett ålder.

Många som väljer att börja i psykoterapi har ofta funderat på att göra det under en längre eller kortare tid. Kanske har personer i ens omgivning haft goda erfarenheter av psykoterapi som inspirerat till att ta kontakt. Motivationen till att påbörja en behandling kan se mycket olika ut. Vissa personer har en tydlig målbild med sin behandling redan från början, för andra är det mer diffust. En del har också tidigare behandlingserfarenheter medan det för andra är en helt ny situation.

Vanliga orsaker till att man söker psykoterapi är till exempel nedstämdhet, oro, relationsproblem och olika typer av beroendeproblematik. Kognitiv beteendeterapi KBT är också lämpad för kroppsliga besvär såsom värk, tinnitus, förlust av vitala funktioner, seniora svårigheter, sömnstörningar och ätstörningar.

Kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi KBT bygger på ett respektfullt samarbete mellan klient och terapeut. Tillsammans utforskar vi tankemönster, känslor och beteenden som blivit allt mer hindrande i vardagen med målsättningen att finna nya sätt att hantera livet och känna tillfredställelse.

Behandlingens mål är att vi hittar strategier för att lösa problem och på ett bättre sätt hantera nuet och framtiden. Metoden har framförallt fokus på närvaro i vardagen samt samspelet mellan dig och din omgivning. Det kan handla om att utveckla nya förhållningssätt för att hantera stress, ångest eller andra svårigheter. Ibland är arbetet att acceptera det som inte går att förändra och att hitta strategier att hantera situationen på bästa sätt.

Terapiformen är strukturerad och sessionerna följer en gemensamt uppgjord agenda formulerad utifrån mål. Som klient arbetar man aktivt även mellan sessionerna med exempelvis olika former av hemuppgifter.

Innan behandlingen påbörjas träffas vi en till tre gånger för bedömning och orientering i terapimodellen. Därefter formuleras gemensamt ett kontrakt med tidsram och mål för behandlingen. Terapins längd beror av problemets omfattning och dess målsättning men ett riktmärke är ca 10-20 sessioner. Varje terapi är individuell och kan pågå under både kortare och längre perioder. Vanligtvis ses man en gång per vecka, men det kan variera efter behov och förutsättningar. Varje session är 45 minuter.